Formalności

Nocna opieka lekarska – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej przychodni i zakładach pogrzebowych.

Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu. Powinny być wydawane w trzech egzemplarzach:

  • jeden przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok
  • drugi ZUS-owi
  • trzeci dla celów statystycznych.

Dokument wyrabiany w USC na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego,metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przysługuje w razie śmierci osobie ubezpieczonej. Kwota zasiłku pogrzebowego ogłaszana jest w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, min.: pracodawcy, domowi opieki społecznej, gminie, i in. Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie organizującej pogrzeb.

W pierwszej kolejności należy powiadomić właściwą przychodnię rejonową. Po oględzinach zwłok lekarz wydaje kartę zgonu. W przypadku gdy zgon nastąpił nocą, w niedzielę lub święta powiadamia się Nocną Opiekę Lekarską.

Kartę zgonu wystawia lekarz który opiekował się pacjentem. Rodzina zmarłego powiadamia wybrany przez siebie zakład pogrzebowy , który zabiera ciało do chłodni/prosektorium, gdzie zwłoki oczekują na ceremonię pogrzebową. Na życzenie klienta osoby uprawnione mogą zająć się przygotowaniem zwłok
do pogrzebu (mycie, ubieranie, makijaż, zabiegi utrwalające)

  • karta zgonu wypisana przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka
  • metryka w przypadkach mało letnich
  • ostatni odcinek emerytury lub renty

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszego zakładu pogrzebowego, załatwimy wszelkie kłopotliwe czynności urzędowe. Wówczas należy jak najszybciej zgłosić się do zakładu wraz z niezbędnymi dokumentami w celu omówienia powyższych kwestii, a także kwestii związanych z ceremonią pogrzebową. Zakład wyrabia w USC akt zgonu. Niezbędne jest zaświadczenie napisane przez rodzinę zmarłego upoważniające naszego pracownika do załatwienia wyżej wymienionego dokumentu. Zakład załatwia formalności w zarządach cmentarzy, pomaga z wyborem osoby duchownej, która zapewnia religijną oprawę uroczystości, jak również ze zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS-u.